Helischer József Városi Könyvtár
2017-08-04 11:54:58
Városi Könyvtár bemutatása és szolgáltatásai

Helischer József Városi Könyvtár

2500 Esztergom, Bánomi út 8. Tel.: 33/523-170 Fax: 33/401-919

Gyermekkönyvtár: Martsa A u. 2. Tel.: 33/401-739

 

A könyvtár rövid története


Közkönyvtárát Esztergom Helischer József (1779-1844) városi tanácsnoknak köszönheti, aki az 1844. évi hagyatéki rendeletében 2538 kötetből, valamint több kéziratból, térképből és néhány ősnyomtatványból álló gyűjteményét a városra hagyta. Emellett 3000 váltó forintot is biztosított a könyvtár gyarapítására. Az alapítványi könyvtár később Kiss Mihály városi jegyző és Lőrinczy Rezső városi főorvos hagyatékával gyarapodott. Történtek vásárlások is.
Mindezeket a szabad királyi város képviselőtestületének 1905. augusztus 28. napján tartott közgyűlésén intézményesítették „könyvtáralap” címen, mely egy Városi Nyilvános Könyvtár céljaira szolgált. Ezt államosította 1950-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete alapján az Országos Könyvtári Központ. 1951. május 1-jén, új szervezeti keretek között megnyílt a Városi Könyvtár a Magyar Király Szállodában. A városi könyvtár állományának alapját nem a hagyatéki könyvtár adta, hanem az Országos Központi Könyvtár által, a főúri kastélyokból, az egyházi intézményekből, egyletekből, egyesületekből és más intézményekből összegyűjtött és az ellátó központok által „leosztott” könyvek. Így a Városi Könyvtár állománya 1951-ben 1212 kötet volt, míg 1952-re már 4421, 1961-ben 15959.

1961-ben hozott határozatot a városi tanács egy új könyvtár megépítésére. Az akkor modernnek számító épület Tóth Dezső építész tervei alapján készült el a Prímás szigeten. Az átadására 1967. november 7-én került sor. Az 550 m2-es könyvtár 48000 kötet befogadására épült. Az intézmény 1971. szeptember 26-án vette fel Babits Mihály nevét. Az állomány ekkor 36662 kötetből állt. 2005. január 1-től az intézmény Helischer József Városi Könyvtár néven működik, állománya 99000 kötet. 2007 júliusában a könyvtár a Dobó Katalin Gimnázium épületébe, az addigi iskolai könyvtár helyére költözött, gyermekkönyvtára pedig a József Attila Általános Iskola egy tantermébe. Ugyanebben az évben 2007. december 17-én a könyvtár régi, 40 éves épületét lebontották.

 

Szolgáltatások

 

A könyvtár szolgáltatásai között vannak beiratkozáshoz kötött, és beiratkozáshoz nem kötött, illetve látogatójeggyel igénybe vehető szolgáltatások.

Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

Beiratkozással (olvasójeggyel) igénybe vehető szolgáltatások (további térítés nélkül):

A számítógép használatának feltételeit az Internet Használati Szabályzat tartalmazza.

Beiratkozással (olvasójeggyel) igénybe vehető szolgáltatások további díjazással:

 

A helyismereti anyag kölcsönzése, valamint a helyismereti folyóiratanyagból való másolás kizárólag igazgatói engedéllyel, kutatómunka használatához.

 

Beiratkozás, regisztráció

 

A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya szükséges.

Külföldi állampolgár beiratkozásához útlevél vagy jogosítvány szükséges.

Pedagógusok érvényes pedagógus-igazolvány felmutatása esetén 50 % beiratkozási díjkedvezményre jogosultak. 

Középiskolás diákoknak (12. osztályig) kezesi nyilatkozat is szükséges. Magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi középiskolás diákoknak (12. osztályig) kezese lehet külföldi állampolgár is.

A hetven éven felüliek és a 14 éven aluliak, valamint a 67 %-os rokkantak számára a beiratkozás ingyenes.

A helyi közgyűjteményi intézmények dolgozói részére a beiratkozás ingyenes.

A kedvezményre jogosító iratot (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, álláskereső igazolás) kérjük a beiratkozáskor felmutatni.

A könyvtárhasználó nem köteles, de közölheti munkahelyét, foglalkozását valamint telefonszámát és e-mail címét – ezen adatok megadása a könyvtár statisztikai adatszolgáltatásához szükséges, illetve megkönnyíti a kapcsolattartást.

A közölt adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

A beiratkozáskor közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről szóló jogszabályok figyelembevételével kizárólag könyvtári célokra használja.

Az olvasójegy a beiratkozás tárgyévére (beiratkozás napjától számított egy év) érvényes. Az olvasójegy másra át nem ruházható, kölcsön nem adható. Az olvasójegy elvesztését jelezni kell, mert az azzal való visszaélésért a felelősség a tulajdonost terheli. Az olvasójegy pótlása – elvesztés esetén – térítés ellenében történik. Az újonnan kiállított olvasójegy érvényteleníti a korábban kiállítottat. Amennyiben az mégis megkerülne, akkor megsemmisítendő. Érvénytelen olvasójeggyel a kölcsönzés nem lehetséges.

A beiratkozás díját a könyvtár évente határozza meg.

A beiratkozás személyhez kötött, még akkor is, ha valaki intézmény vagy bármilyen hivatalos szerv részére szeretne kölcsönözni. A beiratkozási díjról a könyvtár számlát ad.
A könyvtárhasználati szabályzatban foglaltakat többszöri felszólítás ellenére megsértő olvasót az intézmény vezetőjének jogában áll kizárni a használói körből.

A könyvtár szolgáltatási napijegy ellenében is igénybe vehetők (kézikönyvtár használata, Internet használat

Beiratkozási díjak:

Aktív kereső

1700 Ft

Nyugdíjas, GYES, álláskereső, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatója

800 Ft

Középiskolai tanulók

300 Ft

Aktív pedagógus (érvényes pedagógus igazolvány)

90 Ft

Közgyűjteményi és közművelődési dolgozók

ingyenes

70 év felett

ingyenes

67%-os rokkant

ingyenes

Gyermekkönyvtár

ingyenes

Napijegy

300 Ft

Elveszett olvasójegy

300 Ft

 

 

Kölcsönzés

 

A könyvek – a kézikönyvtár és helyismereti anyag kivételével – kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő 28 nap, amely három alkalommal – ha nincs a dokumentumra előjegyzés – meghosszabbítható (online, e-mail, telefon). Az olvasójegyre egy alkalommal hat könyv kölcsönözhető.

A kézikönyvtár könyvei hétvégén (péntek 18 órától) kölcsönözhetők külön díjazás ellenében következő hét kedd 12 óráig.

Folyóiratok a legfrissebb szám kivételével egy hétre kölcsönözhetők.

Amennyiben a keresett mű nem található bent, az olvasó előjegyeztetheti. A dokumentum beérkezéséről értesítést kap (telefon, e-mail).

A saját állományból ki nem elégíthető olvasói kérések könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíthetők, akár a dokumentum átkölcsönzése, akár térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés útján kiadott dokumentumok határidejét a kölcsönző könyvtár határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét az olvasónak kell megtéríteni.

Térítés ellenében kölcsönözhető dokumentumok díjai:

Kézikönyvek

300 Ft/alkalom

CD

150 Ft/1 hét

Nyelvkazetta

250 Ft/1 hónap

 

A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmes olvasó három felszólítót kap, melyek után postaköltség és késedelmi díj fizetendő. Ha az olvasó többszöri felszólítás ellenére sem teljesíti beiratkozáskor vállalt kötelezettségét, a követelést bíróságon keresztül, fizetési meghagyás formájában érvényesíttetjük.

Könyvtári rendszerünk a lejárat napjától számított 10 nap türelmi idő után könyvenként és naponként 7 Ft késedelmi díjat számol.

Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII.17.) KM-PM. Sz. együttes rendelet 20-22 §-ai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9.sz.) rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár:

Nem kölcsönözhet az az olvasó, aki a könyvtárnak dokumentummal, vagy pénzzel tartozik.

 

 

Online katalógus, honlap


A Könyvtár közel 93.000 ezer dokumentummal rendelkezik, s ezek teljes feldolgozottsággal megjelennek online katalógusunkban. Az online katalógus honlapunkról érhető el (www.vkesztergom.hu). Dokumentumaink között bárki kereshet, azt is megnézheti, a keresett dokumentum bent található-e a könyvtárban, vagy éppen kölcsönzés alatt van. Az adatbázist folyamatosan bővül az új beszerzésekkel, valamint a korábban felvett dokumentumok analitikus feltárása is folyamatban van. (Vagyis akár egy novelláskötetbe vagy mesegyűjteménybe stb. is betekinthet az érdeklődő.) Honlapunkon könyvismertetések, új beszerzések, folyóirataink jegyzéke, illetve az intézménnyel kapcsolatos friss információk is megtalálhatók, a galériában eseményeink fotódokumentációja stb.

 
A Könyvtár a Szikla21 integrált könyvtári rendszert használja. (www.szikla.net)„Könyvet házhoz”


A könyvtár speciális szolgáltatása a mozgássérültek, idősek, betegek, helyhez kötött emberek ellátására. A könyvtári szolgáltatást igénylőket 6 hetente egy alkalommal keresi fel otthonukban a könyvtáros, konkrét kéréseket teljesítve és válogatási lehetőséget biztosítva számukra. A szolgáltatást bárki igényelheti, aki mozgásában oly mértékig korlátozott, hogy más módon nem jut olvasnivalóhoz. Kérésüket eljuttathatják a könyvtárhoz levélben, telefonon, e-mailen vagy körzeti ápoló, esetleg szomszéd segítségével.