POLGÁRMESTERI KABINET

Ligeti András

Önkormányzati főtanácsadó/Kabinetfőnök

ligeti.andras@esztergom.hu

33/542-084

dr. Fehér Judit Ágnes

Kabinetfőnök-helyettes

feher.judit@esztergom.hu

 

A Polgármesteri Kabinet a Hivatal előkészítő, véleményező, irányító szervezete, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik.

 1. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek előkészítését, végrehajtását.
 2. A polgármester által meghatározottak szerint ellátja a polgármester napi munkájához kapcsolódó feladatokat.
 3. Előkészíti, összehangolja, megszervezi a polgármester ügyfélfogadását, kapcsolattartását.
 4. Megjeleníti az Önkormányzat és a Hivatal közleményeit, hirdetményeit.
 5. Ellátja a nyilvánosság kezelésével kapcsolatosan felmerülő feladatokat.
 6. Együttműködik a Hivatal érintett szervezeti egységeivel, munkatársaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
 7. Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával, koordinálja a sajtó képviselőitől érkező megkereséseket, előkészíti a sajtótájékoztatókat.
 8. Városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítése, koordinálása, abban való közreműködés.
 9. Közreműködés a szépkorúak személyes köszöntésében.
 10. A polgármester programjának szervezése, koordinálása.
 11. A polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása.
 12. Kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.
 13. Protokoll feladatok ellátása.
 14. Szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel.
 15. Városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése.
 16. A munkájához kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a polgármester megbízása alapján.
 17. Szoros kapcsolatot tart a Hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal.
 18. A testületi ülések közötti eseményekről szóló tájékoztató elkészítése.
 19. Helyi címek és díjak továbbá polgármesteri és egyéb önkormányzati elismerések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése. 
 20. A közművelődésre és közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége:

Engelbrecht László

kulturális referens

engelbrecht.laszlo@esztergom.hu

Barabás Barbara

kulturális és közművelődési referens

barabas.barbara@esztergom.hu

Nyári Andrea

sajtófelelős nyari.andrea@esztergom.hu

 

Magánjogi jellegű feladatok:

 1. Az Önkormányzat közvetett vagy közvetlen (rész)tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 2. Önkormányzati társulás létrehozásával, illetve az ahhoz történő csatlakozással vagy kiválással kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 3. Önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 4. Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések elkészítése és felülvizsgálata.
 5. Az önkormányzati intézmény létrehozásával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 6. Más önkormányzatokkal, a testvérvárosokkal, gazdasági szervezetekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodások, szerződések teljes körű ügyintézése.
 7. Az Önkormányzat és a Hivatal perbeli képviselte, peres és nem peres eljárások vitele.
 8. A fizetési meghagyás teljes körű ügyintézése.
 9. Társasházak törvényességi felügyelete.
 10. A Közbeszerzési Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége feladatköre:

dr. Mayer Noémi

jogi ügyintéző II.

mayer.noemi@esztergom.hu

 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok:

 1. Az Önkormányzat és a Város fejlesztési lehetőséginek folyamatos figyelemmel kísérése.
 2. Pályázatfigyelés, pályázatok készítése és rendezése, továbbá összefogja és koordinálja a települést és a Hivatalt érintő pályázati lehetőségeket.
 3. Összefogja és felügyeli a pályázati kiírás megszervezését, a pályázati anyag előkészítését, szükség szerint szakértő, illetve a Hivatal illetékes szervezeti egységeinek bevonását, a pályázati anyag jóváhagyásra való felterjesztését, a pályázat benyújtását.
 4. Nyilvántartást vezet a benyújtott pályázatokról; a nyertes pályázatokat további intézésre átadja a Hivatal illetékes szervezeti egységének, illetve saját hatáskörben intézi a teendőket.
 5. Saját készítésű előterjesztések esetén részt vesz az illetékes bizottság és a Képviselő-testület ülésein.
 6. Tevékenységi körébe tartozó ügyekben intézi a szerződéseket.
 7. Tevékenységi körével összefüggésben pályázatokat készít.
 8. Közbeszerzési feladatok ellátása, lebonyolítása.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége feladatköre:

Englóhner Edina

pályázati referens I.

englohner.edina@esztergom.hu

Berta Barbara

városmenedzser

berta.barbara@esztergom.hu

 

Közjóléti és köznevelési feladatok

 1. Települési és rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
 2. Közköltséges temetéssel kapcsolatos ügyintézés ellátása.
 3. Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, gyermekorvosi és fogászati szolgálatokkal kapcsolatos teendők ellátása.
 4. Környezettanulmányok készítése.
 5. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
 6. Nemzetiségi és esélyegyenlőségi feladatok ellátása.
 7. Szociális és gyermekvédelmi intézményekkel történő kapcsolattartás.
 8. Védőnői szolgálat működésének felügyelete, orvosi, védőnői ellátás.
 9. Segíti az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények szakmai, gazdasági tevékenységét, e feladatkörében ellátja az önkormányzati óvodák, bölcsőde felügyeletével, irányításával kapcsolatos fenntartási, döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
 10.  Előkészíti az intézményvezetőket érintő személyi ügyeket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, valamint kezeli a személyi anyagokat és a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat ellátja.
 11. Véleményezi a nevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatait.
 12. Rendszeresen kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel.
 13. Ellenőrzi az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységet.
 14. Közreműködik a nevelési intézményeket érintő költségvetési ellenőrzések végrehajtásában.
 15. Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában.
 16. Segíti az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények szakmai, gazdasági tevékenységét.
 17. Ellátja az Önkormányzat által fenntartott sportintézmények felügyeletével, irányításával kapcsolatos döntés-előkészítési és végrehajtási, valamint szervezési feladatokat.
 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok.
 19. A Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 20. Az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulással kapcsolatos teendők ellátása.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége feladatköre:

Végvári Ágnes

köznevelési vezető-főtanácsos

vegvari.agnes@esztergom.hu

Vojtek Szilvia

szociális ügyintéző I.

vojtek.szolvia@esztergom.hu

Szabó-Czimbalmos Jánosné

szociális ügyintéző II. szabo.czerika@esztergom.hu

Stefanich Károly

szociális ügyintéző III. stefanich.karoly@esztergom.hu

Túri Krisztina

köznevelési ügyintéző turi.krisztina@esztergom.hu

Sztojka Gusztáv

nemzetiségi és közfoglalkoztatási referens sztojka.gusztav@esztergom.hu

 

Főépítészi feladatok:

 1. Településrendezési eszközök, településfejlesztési dokumentumok és településképi rendelet hatályosulásának figyelemmel kísérése.
 2. Működteti a tervtanácsot.
 3. Ellátja a műemlékvédelemhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott feladatokat. 
 4. Előkészíti a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozást.
 5. Szakmai véleményével, állásfoglalásával (szakmai konzultáció) segíti a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását. Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi véleményeket kiadja.
 6. Ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatainak elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat.
 7. Előkészíti a rendeletet a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről. 
 8. Figyelemmel kíséri a közterület-foglalási engedélyek helyi építési szabályzatokhoz és településképi rendelethez történő megfelelését.
 9. Vagyongazdálkodási ügyekben képviseli a rendezési tervekben lefektetett településfejlesztési célokat, kártalanítási ügyekben vizsgálja a rendezési tervek előírásait, szakmai véleménnyel segítve a Városfejlesztési Osztály munkáját.
 10. Tervezési kérdésekben segíti a Városfejlesztési Osztály munkáját, illetve tervezési feladatokat bonyolít le.
 11. Kompetenciájába tartozó helyi jogszabályi változásokról tájékoztatja a lakosságot, illetve a jogszabályban előírt és a partnerségi tervnek megfelelő szerveket és szervezeteket.
 12. Előkészíti és szakmailag koordinálja a város településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját.
 13. Az ügyfelek kérdéseit, kérelmeit megválaszolja.
 14. Részt vesz a magasabb rendű tervek - megyei területfejlesztési koncepció, OTRT, nemzeti közlekedési stratégia - véleményezésében, műhelymunkáiban.
 15. Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
 16. Figyelemmel kíséri, és képviseli a település érdekeit a várost érintő projektekben.
 17. Véleményezi a járási és szomszédos települések településfejlesztési dokumentumait és településrendezési eszközeit.
 18. Ellátja a város közterületén lévő emlék, - históriatáblákkal, műalkotásokkal kapcsolatos teendőket, bonyolítja a szobor programot.
 19. Homlokzat-felújítási pályázatok teljeskörű intézése.
 20. Közreműködik az esztergomi értéktár munkájában.
 21. Vezeti a Műszaki Kabinetet.
 22. Szervezi az „Építészeti Napok” rendezvényt.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége feladatköre:

Philipp Frigyes

főépítész

philipp.frigyes@esztergom.hu

Kolonics Rodelinda

főépítész munkatársa I.

kolonics.rodelinda@esztergom.hu

Tóth Katalin

főépítész munkatársa II. toth.katalin@esztergom.hu

Molnár Patrícia

főépítész munkatársa III. molnar.patricia@esztergom.hu

 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

 1. Operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok figyelembevételével.
 2. A Költségvetésről szóló törvény által meghatározott feladatok, az önkormányzati költségvetés tervezése, végrehajtása, költségvetési beszámolók, havi és negyedéves jelentések, bevallások elkészítése, költségvetési ellenőrzés.
 3. Az önkormányzat által irányított, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása megállapodás alapján.
 4. Az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre vonatkozó állami hozzájárulások igénylése, információk biztosítása, kimutatások készítése.
 5. Az önkormányzati, a hivatali és az intézményi rendszeres és nem rendszeres bérek, változóbérek, hóközi személyi juttatások számfejtése a KIRA rendszerben.
 6. A gazdálkodáshoz, könyvviteli munkához kapcsolódó számviteli politika és a körébe tartozó belső szabályzatok elkészítése, a számlatükör kialakítása, a számlarend elkészítése.
 7. Az Önkormányzatot, a Hivatalt és az intézményeket megillető követelés nyilvántartása, behajtásokra irányuló intézkedések megtétele, a behajtások nyomon követése, amennyiben a behajtás nem más szervezeti egység feladatkörébe tartozik.
 8. Kapcsolattartás a MÁK-kal, ÁSZ-szal,  NAV-val, a belső ellenőrrel, könyvvizsgálóval, az önkormányzat intézményeivel, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal.
 9. Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés.
 10. Házipénztár üzemeltetése.
 11. Gazdálkodási jogosultságok naprakész nyilvántartása, folyamatos ellenőrzése.
 12. A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladatainak végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos gazdálkodás.
 13. Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból adódó feladatok ellátásában, az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési ügyeiben.
 14. Az önkormányzat gazdasági program elkészítése.
 15. Számlázás, banki kapcsolattartás.
 16. Az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzatok, a Hivatal és az önkormányzati intézmények nagy értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi és értékbeni nyilvántartása, kis értékű tárgyi eszközeinek mennyiségi nyilvántartása.
 17. Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, a hivatali és intézményi beruházások, felújítások nyilvántartása, üzembe helyezése; a tárgyi eszközök aktiválásának elvégzése.
 18. Az előírt időszakonkénti leltározás elvégzése az Önkormányzatnál és a Hivatalnál.
 19. Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, hivatali és intézményi selejtezési eljárásában való részvétel.
 20. Folyamatos főkönyvi ellenőrzés, kontrolling, monitoring.
 21. A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladatainak végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos gazdálkodás.
 22. A pénzügyi teljesítések rendjének meghatározása, végrehajtása, dokumentálása, illetve naprakészen tartása.

Pénzügyi Osztály munkatársainak neve, elérhetősége, feladatköre:

Háderné Köteles Andrea

osztályvezető

hader.andrea@esztergom.hu

Gál Judit

megbízott osztályvezető

gal.judit@esztergom.hu

33/542-070

Hidasi Gabriella

osztályvezető-helyettes

hidasi.gabriella@esztergom.hu

Szendi Ferencné

pénztáros

szendi.ferencne@esztergom.hu

Mészáros Ágota

bérszámfejtő, elemző

cseplone.agota@esztergom.hu

Madar Zsuzsanna 

bérszámfejtő, elemző

madar.zsuzsanna@esztergom.hu

Sütő Ágota Annamária

leltárkezelő, tárgyi eszköz  könyvelő

suto.agota@esztergom.hu

Kovács Ildikó

pénzügyi ügyintéző IV.

kovacs.ildiko@esztergom.hu

Varga Katalin

pénzügyi ügyintéző varga.katalin@esztergom.hu

Birkés-Wiesner Alexandra

asszisztens vizner.alexandra@esztergom.hu

Gál Norbert

pénzügyi ügyintéző III.

gal.norbert@esztergom.hu

Józsa-Pacz Mirandella

hivatali könyvelő

pacz.mirandella@esztergom.hu

Studt Krisztina

pénzügyi ügyintéző

 

Nagyné Radolfi Klára

intézményi könyvelő III.

radolfi.klara@esztergom.hu

Gera Flóra

intézményi könyvelő IV.

gera.flora@esztergom.hu

Kállainé Horváth Tünde

intézményi könyvelő I.

horvath.tunde@esztergom.hu

Balonyiné Nagy Edit

önkormányzati könyvelő

balonyine.edit@esztergom.hu

Muszela Jánosné

főkönyvi ellenőr

muszela.janosne@esztergom.hu

 

JEGYZŐI OSZTÁLY

dr. Holicska Judit

osztályvezető

holicska.judit@esztergom.hu

33/542-006

Istvánfiné Beták Boglárka

osztályvezető-helyettes betak.boglarka@esztergom.hu

 

 1. A Képviselő-testület által kinevezett magasabb vezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői, a polgármester, az alpolgármester és a hivatali köztisztviselők személyi anyagának kezelése, karbantartása.
 2. A közszolgálati alap- és központi nyilvántartás naprakész vezetése, aktualizálása.
 3. Pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 4. Számítástechnikai feladatok ellátása.
 5. Hardver és szoftverfejlesztés, információs rendszerfejlesztés.
 6. Számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése.
 7. Adatvédelmi feladatok ellátása.
 8. Önkormányzati/hivatali szerződések nyilvántartása.
 9. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása (előterjesztések készítése, belső ellenőrzési éves terv összeállítása, vállalkozói szerződés előkészítése).
 10. Önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások kiküszöböléséhez.
 11. Közreműködés a meglévő térinformatikai adatbázis karbantartásában és továbbfejlesztésében.
 12. Beérkező, kimenő iratok iktatása, irattározás, selejtezés feladatainak intézése, postázás.
 13. Az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament, a Nemzetiségi Önkormányzatok tagjainak választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 14. Ellátja a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosítását.
 15. A Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok az önkormányzati társulás döntéshozó szervei elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése.
 16. Az önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele.
 17. Nyilvántartja a hatályos rendeleteket, határozatokat, utasításokat, szerződéseket.
 18. A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 19. A hivatali gépjárművek teljes körű ügyintézése.
 20. Közreműködik a városi, hivatali rendezvények, megemlékezések, ünnepségek előkészítésében, lebonyolításában.
 21. Az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulás üléseinek előkészítésével kapcsolatos teendők.
 22. Közreműködés az önkormányzati és hivatali catering feladatok ellátásában.
 23. Nyilvántartást vezet a Hivatal tárgyalásra, rendezvénytartásra alkalmas helyiségeinek (Díszterem, Nagyterem, Gadányi terem, Kistárgyaló) beosztásáról.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége:

Borz Tibor

képviselő-testületi és protokoll felelős

borz.tibor@esztergom.hu

Argyelánné Gerendás Ágnes

jegyzőkönyvvezető I. gerendas.agnes@esztergom.hu

Cseszka Noémi

jegyzőkönyvvezető II. cseszka.noemi@esztergom.hu

Újlaki Bernadett

jegyzői asszisztens ujlaki.bernadett@esztergom.hu

Sarkadiné Halasy Ibolya

titkársági asszisztens sarkadine.ibolya@esztergom.hu

Szabó Attiláné

HR referens I. szabo.attilane@esztergom.hu

Kárászné Sárai Tünde

HR referens II. sarai.tunde@esztergom.hu

Csernák Sándor

informatikai felelős csernak.sandor@esztergom.hu

Szilas Balázs

informatikus szilas.balazs@esztergom.hu

Kálmán Ildikó

iktatási ügykezelő  kalman.ildiko@esztergom.hu

Kecskés Alexandra Vivien

iktatási ügykezelő I. kecskes.alexandra@esztergom.hu

Karcagi Rebeka

iktatási ügykezelő II. karcagi.rebeka@esztergom.hu

Horváth Anita

iktatási ügykezelő III. horvath.anita@esztergom.hu

Dencs Noémi Beáta

irattári, titkársági kisegítő dencs.noemi@esztergom.hu

Horák Zoltánné

kisegítő ügyviteli alkalmazott horak.zoltanne@esztergom.hu

Horváth Rozália

adminisztrátor horvath.rozalia@esztergom.hu

Kubovics Teofil Attila

gondnoksági ügyintéző kubovics.teofil@esztergom.hu

Németh György Kálmán

hivatali kisegítő  

 

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tóth József Ferenc

osztályvezető

toth.jozsef@esztergom.hu

33/542-066

dr. Antalics Ákos Péter

osztályvezető-helyettes antalics.akos@esztergom.hu

Általános igazgatási jellegű feladatok

 1. Közreműködik a családi események rendezésénél, valamint az állampolgársági ügyekben.
 2. Anyakönyvi ügyek intézése.
 3. Hagyatéki ügyintézés.
 4. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.
 5. Jegyző hatáskörébe tartozó ipari és kereskedelmi ügyintézés.
 6. Népesség nyilvántartási feladatok.
 7. Telepengedélyezés, teleplétesítésének bejelentésével kapcsolatos ügyintézés, ellenőrzés.
 8. Jegyző hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi ügyek.
 9. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, ellenőrzése.
 10. Szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi hatósági, valamint szolgáltatás felügyeleti, hatósági feladatok ellátása.
 11. Vadkárral kapcsolatos eljárás.
 12. Állatvédelemmel, állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, eb nyilvántartás vezetése.
 13. Hatósági bizonyítványok kiadása.
 14. Termőföldek értékesítésével és haszonbérletével kapcsolatos kifüggesztések intézése.
 15. Előkészíti a külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez szükséges nyilatkozatot.
 16. Parlagfű mentesítésre vonatkozó feladatok ellátása.
 17. Fakivágási engedélyek kiadása.
 18. A levegő, valamint a zaj- és rezgésvédelmi központi jogszabályok szerinti feladatok ellátása, valamint az ezekre vonatkozó helyi rendelet végrehajtása.
 19. Általános hirdetmények kifüggesztésének intézése.
 20. Birtokvédelem.
 21. Hatósági ellenőrzést végez a 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján.
 22. A Központi Statisztikai Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz.
 23. Vezeti a jogszabályokban kötelezően előírt nyilvántartásokat.
 24. Segíti az Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzat munkáját a kirendeltségen keresztül.
 25. Településrendezési szerződések készítése.
 26. Teljes körűen ellátja a házszámozási feladatokat.
 27. Rendeletben meghatározottan a polgármesteri hatásköbe tartozó településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárást lefolytatja.
 28. A hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. által önkormányzati hatáskörbe utalt feladatok ellátása

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége:

Steinerné Simon Zsuzsanna

közigazgatási-hatósági ügyintéző I. simon.zsuzsanna@esztergom.hu

Katona Krisztina

közigazgatási-hatósági ügyintéző I. katona.krisztina@esztergom.hu

Krasula Roland János

hatósági ügyintéző I. krasula.roland@esztergom.hu

Éder Imréné

hatósági ügyintéző II. eder.imrene@esztergom.hu

Hidász Zoltán Jánosné

hagyatéko ügyintéző hidasz.zoltanne@esztergom.hu

dr. Verhóczki Jánosné

KCR-es és népesség-nyilvántartási ügyintéző verhoczki.janosne@esztergom.hu

Bogyé Klára

anyakönyvvezető I. anyakonyv@esztergom.hu

Kovácsné Ábrahám Krisztina

anyakönyvvezető II. anyakonyv@esztergom.hu

Molnár Józsefné

lakossági ügyintéző I. (Kertvárosi Kirendeltség) kertvarosikirendeltseg@gmail.com

Kinizsi Diána

lakossági ügyintéző II. (Kertvárosi Kirendeltség) kertvarosikirendeltseg@gmail.com

 

Adóhatósági feladatok

 1. Helyi adók bevallása alapján történő adókivetés, kiszabás, beszedés, utólagos adó megállapítás, adó ellenőrzés, nyilvántartás vezetés.
 2. Adóbehajtás, méltányossági ügyek, pénzforgalom könyvelésének feladatai.
 3. Belföldi gépjárművek adójának megállapítása, kivetése, beszedése, ellenőrzés és nyilvántartás.
 4. Adók módjára behajtandó köztartozások beszedése.
 5. Mezőőri járulékok kivetése, beszedése, nyilvántartás vezetése, behajtása.
 6. Talajterhelési díj beszedése, díjfizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartás.
 7. Adó és értékbizonyítvány kiállítása.
 8. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó beszedése, adófizetési kötelezettség ellenőrzése, nyilvántartása.
 9. Előkészíti a helyi adórendeletek tervezetét.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége:

Barina Jolán

adóügyi ügyintéző I. barina.jolan@esztergom.hu

Karáné Patkóczi Anikó

adóügyi ügyintéző II. karane.aniko@esztergom.hu

Juhászné Hörömpöli Ildikó

adóügyi ügyintéző III. juhaszne.ildiko@esztergom.hu

Szencziné Kurucz Krisztina

adóügyi ügyintéző IV. kurucz.krisztina@esztergom.hu

Bauerné Kovács Hajnalka

adóügyi ügyintéző V. bauerne.hajnalka@esztergom.hu

Bónisné Nacsa Gabriella

adóügyi ügyintéző VI. nacsa.gabriella@esztergom.hu

 

Rendészeti jellegű feladatok

 1. Közreműködés állategészségügyi, állattartási feladatok ellátásá­ban.
 2. Helyi rendeletben foglalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
 3. Mezőőri szolgálat feladatainak koordinálása, ellenőrzése.
 4. A város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevé­kenység megszüntetése, szankcionálása.
 5. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
 6. Közreműködés a közrend, a közbiztonság, a közterület, az önkormányzati vagyon, az épített és a természeti környezet védelmében.
 7. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőr­zésében.
 8. Intézkedés vagy intézkedés kezdeményezése, a feladatkörébe tartozó jogsza­bálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése vagy tudomásra jutása esetén, szabálysértés elkövetőjével szemben jogszabályban meghatározott esetekben és az önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén - külön felhatalmazással - helyszíni bírság alkalmazása.

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége:

Pokorni Gábor

közterület-felügyelő I. pokorni.gabor@esztergom.hu

Danyi Zsolt

közterület-felügyelő II. danyi.zsolt@esztergom.hu

Szabatin Tamás

közterület-felügyelő III. szabatin.tamas@esztergom.hu

Zrupkó Zsolt

közterület-felügyelő IV. zrupko.zsolt@esztergom.hu

Berecz János

közterület-felügyelő V. berecz.janos@esztergom.hu

Spóner Ferenc Róbert

mezőőr I. sponer.ferenc@esztergom.hu

Gaál Norbert Zoltán

mezőőr II. gaal.norbert@esztergom.hu

 

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Szabó Csaba

osztályvezető

szabo.csaba@esztergom.hu

33/542-053

dr. Sotkó Béla

osztályvezető-helyettes sotko.bela@esztergom.hu

 

 1. Önkormányzati beruházások előkészítése.
 2. A beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások üzembe helyezése.
 3. Közreműködik a közműtársulások szervezésében a jelentősebb lakossági hozzájárulásból megvalósuló beruházások esetében, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.
 4. Irányítja, felügyeli az önkormányzati beruházási, felújítási munkálatokat és segíti az intézmények ez irányú munkáját.
 5. A beruházások tekintetében műszaki ellenőrzést végez és végeztet, terveket készíttet.
 6. Az önkormányzati gazdasági társaságok építési – létesítési – beruházásai műszaki tartalmának véleményezése.
 7. A tervbíráló bizottság működtetése.
 8. A beruházási projektek teljes körű lebonyolítása, utógondozása.
 9. Tőkebevonást megcélzó városi fejlesztési projektek készítése, annak koordinálása, önkormányzati vállalkozások létrehozásával kapcsolatos fel­adatok ellátása.
 10. Környezeti hatásvizsgálatokban szakhatóságként közreműködés.
 11. Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása.
 12. Közterület használatra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadása.
 13. Közmeghallgatás szervezése és hirdetés kifüggesztése a környezet védelméről szóló törvényi előírás szerint.
 14. A városi környezetvédelmi program elkészítésének és végrehajtásának koordinálása.
 15. Állattartással és hajtatásos növénytermesztéssel kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatok ellátása.
 16. A szúnyoggyérítés koordinálása.
 17. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság ülésével kapcsolatos teendők előkészítése, ellátása.
 18. Kapcsolattartás az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetésével, megbízott külső céggel, a vagyonkataszter gondozása.
 19. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos jognyilatkozatok, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése.
 20. Idegen ingatlanon fennálló, az önkormányzatot megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos nyilatkozatok előkészítése.
 21. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával egyéb ingatlanokkal kapcsolatos bérleti, használati, hasznosításra elidegenítésre vagy tulajdonszerzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos döntésre előkészítő feladatok elvégzése, a döntések határidőre történő végrehajtása és a kapcsolódó eljárások lefolytatása.
 22. Kapcsolattartás az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel, Zöld-Út Esztergom Kft.-vel, Eszköz Kft.-vel és a Strigonium Zrt.-vel.
 23. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítése

Szervezeti egység dolgozóinak neve, beosztása, elérhetősége:

Dóka István

műszaki ügyintéző doka.istvan@esztergom.hu

Sádli Gyula

közműberuházási és -fenntartási ügyintéző sadli.gyula@esztergom.hu

Bartha Andrea

környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyintéző bartha.andera@esztergom.hu

Virágostóth Krisztián

útberuházási és -fenntartási ügyintéző viragostoth.krisztian@esztergom.hu

Kínál Katalin

lakásgazdálkodási ügyintéző kinal.katalin@esztergom.hu

Bajorné Kálazi Ildikó

lakásgazdálkodási ügyintéző bajorne.ildiko@esztergom.hu

Szepesi Éva

helyiség-gazdálkodási ügyintéző szepesi.eva@esztergom.hu

Mandusic-Csernaj Dorottya

ingatlangazdálkodási ügyintéző  csernaj.dorottya@esztergom.hu

Horváth Enikő

asszisztens horvath.eniko@esztergom.hu

Forisek Ilona

szakmai tanácsadó forisek.ilona@esztergom.hu