Postacím: 2501, Esztergom, Pf.: 51.
E-mail: kemarchiv@mail.iif.hu
Cím: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7. (irodák, kutatóterem)
Telefon: (33) 500-405; 400-768
Fax: (33) 500-406
Raktárok:
Esztergom, Vörösmarty u. 14.
Esztergom, Deák Ferenc u. 2. (raktár)
Telefon: (33) 411-113

Kutatószolgálat
A levéltár kutatótermeinek nyitva tartása:
hétfő, kedd, csütörtök: 8 – 15.30
szerda: 8 – 16.30
péntek:8 – 12.30

Egyéb hasznos információk
• Esztergomban szakkönyvtár segíti a kutatómunkát.
• Fénymásoló berendezéssel is rendelkeznek.
• Az őrzött iratanyagról digitális képek készítése is megrendelhető.
• A Vörösmarty u. 7. sz. épületben mikrofilm-leolvasók állnak a kutatók rendelkezésére.
• A kutatás engedélyezéséhez szükséges űrlapot a levéltár honlapjáról lehet letölteni.
• A kitöltött űrlapot faxon vagy e-mail-ben (kemarchiv@mail.iif.hu) lehet visszaküldeni.

A levéltári szolgáltatások díjai 2008-ban:

Az esetleges kedvezmények elbírálása igazgatói hatáskör, melyet az oktatási intézmények, diákok és non-profit szervezetek vehetnek igénybe.
Az akták hivatalos átfutási ideje maximum 30 nap.

Sürgősségi díj:
1 napon belüli elintézés: 5000,- Ft
5 napon belüli elintézés: 3500,- Ft

Családkutatás:
Családkutatással foglalkozó magánszemélyek és megbízott vállalkozók részére kutatást igénylő családtörténeti adatokat díjazás ellenében szolgáltatnak.
Alapdíj: 6000,- Ft (munka megkezdése előtt fizetendő)
+ Munkadíj: kutatásra fordított munkaóránként 1500,- Ft (az anyag átvételekor fizetendő)
A fenti összegek az intézmény saját bevételeit képezik, a szolgáltatás díjáról számlát adnak.

Családkutatáshoz szükséges alapinformációk:
• A legkorábbról ismert kiindulási személy neve
• Vallása (az anyakönyvek 1895. 10. 01. előtt felekezeti bontásban szerepelnek őrizetünkben)
• Az anyakönyvi esemény: születés/házasság/halál megnevezése, helye, ideje
• Szülők neve
• Házastárs neve
• egyéb megjegyzések
Mivel az anyakönyvi bejegyzések általában nem tartalmaznak későbbi eseményekről szóló utólagos bejegyzéseket, csak ősök adatait kutatják, leszármazottakra vonatkozó kutatásokat nem vállalnak.

Fénymásolási díjak:
Fénymásolást csak levéltári anyagról vállalnak. Veszélyeztetett állagú illetve restaurált iratanyagról, térképekről, valamint 1970 előtti újságokról és 1851 előtti könyvekről fénymásolatot nem készítenek. Ezekről az anyagokról digitalizált másolat készíttethető.

Fénymásolat eredeti iratról: (kivéve a tervrajzokat)
A/4-es egy oldalas fénymásolat: 100 Ft/darab
A/4-es két oldalas fénymásolat: 130 Ft/darab
A/3-as egy oldalas fénymásolat: 130 Ft/darab
A/3-as két oldalas fénymásolat: 160 Ft/darab

Tervrajzok fénymásolási költségei:
Magánszemélyek és költségvetési intézmény részére: .3000 Ft/tervrajz
Közületek részére (Bt., Kft., stb.): 6.000 Ft/ tervrajz
A fenti összegek az intézmény saját bevételeit képezik, a szolgáltatás díjáról számlát adnak.

Tervrajzok előkereséséhez szükséges alapinformációk:
- az épület címe
- az építtető neve
- a tervező neve
- az építés ideje (év)
- egyéb megjegyzések

Fénymásolat könyvről, folyóiratról:
A/4-es egy oldalas fénymásolat: 150,- Ft/darab
A/4-es két oldalas fénymásolat: 200,- Ft/darab
A/3-as egy oldalas fénymásolat:200,- Ft/darab
A/3-as két oldalas fénymásolat: 250,- Ft/darab

Digitalizálás:
Díjak: 1500 Ft/felvétel
Floppy lemezre másolva: 160 Ft
CD-re másolva: 500 Ft
DVD -re másolva: 550 Ft
Nyomtatva fekete-fehérben A /4-es méretben: 510 Ft/kép
Nyomtatva fekete-fehérben A /3-as méretben: 988 Ft/kép
A papírnyomatok másolópapíron készülnek, ettől eltérő papírok igénylése a kereskedelmi ár felszámítását vonja maga után. Csak levéltári anyag digitalizálását vállalják.

Fotójegyek:
Állagvédelmi szempontok miatt kérik a vaku használatának mellőzését.
1 napos fotójegy ára: 3.000 Ft
5 napos fotójegy ára: 12.000 Ft
1 hónapos fotójegy ára: 30.000 Ft
A fotózási díj kifizetése alóli mentességet az igazgató saját hatáskörében engedélyezheti.

Hitelesítés:
A levéltár által készített másolat illetéke az 1990. évi XCIII. törvény szerint  az állami levéltár által készített hiteles másolatért, ideértve az állami vagy felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból készült kivonat kiállítását is, oldalanként 200, de legalább 2.000 Ft illetéket kell fizetni. Az illetéket okmánybélyeg formájában ragasztják a hitelesítési záradék alá. Hitelesítés alkalmával az ügyfél a fénymásolási költségeket köteles megtéríteni.
Külföldi célra kért másolat illetékmentes, ha hivatalos úton, követségen keresztül kérik (1990. évi XCIII törvény 35§.)

Földhivatali iratanyag előkeresése:
A földhivatali iratanyagból történő kiszolgálás illetékmentes, kivéve, ha az ügyfél hitelesített másolatot szeretne. Ebben az esetben a hitelesítés díjszabása érvényesül.
Hitelesítés esetén 2.000 Ft okmánybélyegben.

Levéltári kutatást igénylő írásbeli információszolgáltatás:
A családkutatáson kívül a levéltár alaptevékenységébe nem tartozó, külön kutatást igénylő információszolgáltatási tevékenység alapdíja 3.500 Ft. Egy munkaórát meghaladó kutatásnál minden további megkezdett munkaóráért 1.500 Ft díjazást számolnak fel.

A levéltár iratanyaga:
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában található iratanyag gerincét az 1950-ben az Esztergom megye és Esztergom megyei jogú város levéltárának összevonásával létrejött Komárom Megyei Közlevéltár anyaga adja.
A legkorábbi vármegyei és városi iratok a 17. század első feléből származnak, az ezt megelőző időszak anyaga a török időkben elpusztult. A jelenlegi megye területén található városok, illetve kisebb települések közül 60 község, zömmel 20. századi iratanyaga a levéltár őrizetében van.
A történeti Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város levéltára az első és második világháborút követő területrendezések következményeként került a szlovákiai Nyitrai Területi Levéltárba (Štátny oblastný archív v Nitre , Ivanka pri Nitre), illetve az utóbbi a Komáromi Állami Járási Levéltárba (Štátny okresný archív v Komárne, Komárno). A közigazgatás területi szakszervei közül említést érdemel a Komáromi Pénzügyigazgatóság és az Esztergom Megyei Tanfelügyelőség anyaga. Utóbbi fondban az 1939. évvel kezdődő iratok az ideiglenesen visszacsatolt területeken fekvő iskolák helyzetéről is tájékoztatnak. A jogszolgáltatás területi szakszerveitől átvett anyagok közül kiemelkedő értékű a 19. századi esztergomi járás kataszteri felvételét tartalmazó iratanyaga. A megye területén található országos jelentőségű szénbányák anyaga a Magyar Országos Levéltárba került, míg a kisebb jelentőségű gazdasági szervek fondjait a megyei levéltár őrzi. Az esztergomi székesfőkáptalan hiteleshelyi levéltára 1997 decembere óta újra a Prímási Levéltárban található, de mikrofilm másolatban továbbra is a kutatók rendelkezésére áll a Megyei Levéltárban is.

A levéltári anyagról eddig megjelent segédletek:
• Az Esztergomi Állami Levéltár fondjainak jegyzéke. Bp. 1962.;
• Kéziratos térképek az Esztergomi Állami Levéltárban. Bp. 1965.;
• Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Fond- és állagjegyzék. Esztergom, 2002.